Home

@

Lap Kai Engineering Company Limited

2 Wang Fu Street, Yuen Long, N.T.

Hong Kong

TEL:        (852) 2375-2974

FAX:       (852) 2375-9155

EMAIL:   info@lapkai.com

@